Bjalli vom Grenzland

Vigdis vom Grenzland

Molda vom Steinbuckel

Ormur

Vera vom Grenzland

Gulka

Alfa fra Skálmholtshrauni